Samen met diverse partijen uit het gebied startte de ontwikkeling van een marketingcommunicatiestrategie om de Rotte en omgeving onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. Dit mondde uit in Ook dit is de Rotte. Inmiddels is op het platform een hechte community ontstaan, is het de plek om informatie te vinden over het gebied, de activiteiten en de actualiteiten in het gebied en vindt er participatie plaats. Ook dit is de Rotte wordt beheerd door Stichting Rotte Partners. 

Stichting Rotte Partners

Stichting Rotte Partners is een samenwerking tussen drie organisaties: Alliantie GroenBlauwe Rotte, Ondernemersvereniging de Rotte(meren) en Stichting Plezierrivier de Rotte. 

Alliantie GroenBlauwe Rotte

Logo Alliantie GroenBlauwe Rotte
De Alliantie GroenBlauwe Rotte vertegenwoordigd meerdere partijen in het gebied: Stichting Rotte-VerbandStichting Belangengroep Oud-VerlaatStichting Natuurpolders en Vereniging Natuur- en Vogelwacht Rotta. De Alliantie streeft naar volwaardige natuur (-ontwikkeling, -bescherming en -beheer), behoud van landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied, zowel voor wat betreft de rivier zelf als de dijken en de polders langs weerszijden. Recreatievoorzieningen en -activiteiten moeten passen in het karakter van de verschillende deelgebieden. Het doel van de Alliantie is met inzet van expertise en betrokkenheid de natuurwaarden en de diverse ecologische functies die het Landschapspark biedt te borgen, te versterken en uit te breiden. Dit doen wij onder andere door het onder de aandacht brengen van natuur, landschapsschoon en cultuurhistorie in het Rottemerengebied. De Alliantie wil op basis hiervan optreden als gesprekspartner, gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken, alsmede in co-creatie participeren bij ontwikkelingen op het gebied van deze essentiële maatschappelijke waarden, om deze te behouden, te herstellen en te versterken.

Ondernemersvereniging de Rotte(meren)

Logo Ondernemersvereniging RottemerenOndernemersvereniging de Rotte(meren) is een vereniging van organisaties en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn in het gebied van Recreatieschap Rottemeren: het Rottemerengebied of aan de Rotte. Dit gebied strekt zich over drie gemeenten: Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. De vereniging bestaat sinds 1994, maar was een aantal jaar inactief. Eind 2015 is de vereniging nieuw leven in geblazen door enthousiaste ondernemers uit het gebied. De ondernemersvereniging heeft vier pijlers: 

 • Belangenbehartiging
 • Gebiedsmarketing
 • Bewegwijzering en bereikbaarheid (fysiek en digitaal)
 • Beter, meer en uitgebreider gezamenlijk aanbod

De Rotte is de verbindende factor voor deze vereniging. De ondernemers en organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met de Rotte en met elkaar.

Meer informatie over Ondernemersvereniging Rottemeren.

Stichting Plezierrivier de Rotte

Logo stichting Plezierrivier de RotteDe onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is de rivier de Rotte in samenhang met haar omgeving (zoals Bergse plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie.

Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle tot aan de dam in het hart van Rotterdam. Ze zien de rivier en omgeving als een parelketting van mooie, waardevolle plekken, elk met zijn eigen sfeer, verhaal, uitdaging en beleving, die op zijn beurt weer onderdeel is van een metropolitaan regiopark. Ze streven ernaar dat bewoners, ondernemers en bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de Rotte en omgeving, het gebied meer gebruiken en er plezier aan beleven. Daarnaast willen ze bereiken dat mensen meer betrokken zijn bij de Rotte en beseffen welke grote toegevoegde waarde de Rotte en omgeving hebben voor de omliggende gemeenten als gebied om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft tenslotte ook een toenemende aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken.

Meer informatie over Stichting Plezierrivier de Rotte.

Mede mogelijk gemaakt door

Recreatieschap Rottemeren

Logo Recreatieschap RottemerenDe recreatiegebieden langs de Rotte zijn al meer dan vijftig jaar een populaire bestemming om de vrije tijd door te brengen in het groen. Wat ooit begon als puinstort van puin uit Rotterdamse oude wijken is nu een intensief gebruikt recreatiegebied waar kinderen leren fietsen, mensen ontspannen, sporters aan hun conditie werken en bootjesmensen heerlijk varen op de Rotte.

Het recreatieschap Rottemeren wil binnen de begrenzing van haar werkingsgebied (maar wellicht ook daarbuiten) de bestaande recreatiegebieden beheren en een trekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Dit om de bewoners van de Rotterdamse en Zoetermeerse regio goede en voldoende mogelijkheden voor de openluchtrecreatie te bieden in een aantrekkelijke natuurlijke en landschappelijke omgeving. 

Het hoofddoel is om een brede groene corridor te maken van Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart tussen de gebieden die nu of in de toekomst zullen verstedelijken, gebruikt worden voor glastuinbouw en andere bedrijven. In 1998 heeft het schap een nieuwe begrenzing van het werkingsgebied vastgesteld waardoor polders als de Eendragtspolder, de Tweemanspolder, de Rottezoom en de Wilde Veenen hier ook binnen vallen.

Om de recreatieve attractiewaarde van het Rottemerengebied op peil te houden wordt zoveel mogelijk ingesprongen op de ontwikkeling in het wensenpatroon van de recreant. Initiatieven van gebruikersgroepen worden positief benaderd. Naast de recreanten kunnen nog andere groepen als klant worden gezien: ondernemers en omwonenden.

Meer informatie over Recreatieschap Rottemeren.

Gemeente Rotterdam

Logo gemeente Rotterdam 2De Rotte is de naamgever van Rotterdam. Tot op de dag van vandaag stroomt de Rotte door het bruisende centrum van deze wereldstad. Gemeente Rotterdam is actief aan de slag om de de Rotte, evenals de Maas en de Schie, een boost te geven. Met een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het langs de rivieren alsmaar mooier en ontstaat meer groen aan, in en onder het water. Doelen van gemeente Rotterdam voor de Rotte:

 • Meer activiteiten op en langs de Rotte
 • Aantrekkelijke kades, pleinen, parken
 • Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid door vaarroutes
 • Versterken unieke karakter van natuurlijke plezierrivier
 • Realiseren Rottefietspad vanuit het centrum naar het buitengebied

Meer informatie over gemeente Rotterdam.

Betrokken Partners

 • Gemeente Lansingerland
 • Gemeente Zuidplas
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account