Grootschalige ingreep essentaksterfte afgerond

Staatsbosbeheer heeft met het gereedkomen van boswerkzaamheden aan de oostzijde van de Rotte, de grootschalige aanpak vanwege de essentaksterfte in de Rottemeren afgerond. Al in 2017 heeft het bestuur van recreatieschap Rottemeren ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte te gaan aanpakken.

Uit inventarisaties in 2016/2017 bleek dat een zeer groot deel van het essenbestand aangetast was door deze besmettelijke schimmelziekte. Daarnaast is toen afgesproken gelijktijdig te werken aan de verjonging en verbetering van het bestaande bosbestand om een gezonder en meer gevarieerd bos te krijgen, dat veel beter opgewassen is tegen ziektes en plagen. Door deze werkzaamheden niet in één keer, maar per deelgebied uit te voeren over een periode van vier jaar, bleef de impact voor mens, plant en dier zo klein mogelijk. Aan deze grootschalige ingrepen is nu een eind gekomen.

Nieuwe aanplant

Ondanks dar er veel bomen verdwenen zijn, is er een nog veel groter aantal  jonge bomen en struiken aangeplant in de afgelopen vijf jaar. De grote variatie aan nieuwe soorten bomen en struiken zorgt ervoor dat het bos beter toekomstbestendig is, hogere natuurwaarden heeft, en bovendien aantrekkelijker voor de recreant. Daarnaast geeft het planten van jonge bomen tussen oudere bomen ook een betere leeftijdsopbouw, wat weer ten goede komt aan de algemene vitaliteit van het bos.

Gespaarde essen

Op enkele plaatsen en in een aantal lanen zijn er essen blijven staan. In goed overleg met bewoners en actiegroepen is bepaald welke essen dat zijn. Deze bomen worden jaarlijks gemonitord om hun toestand nauwlettend in de gaten te houden. Mocht ingrijpen noodzakelijk zijn in het geval dat de bomen snel achteruit gaan en daardoor voor gevaarlijke situaties zorgen, zal er alsnog ingegrepen worden.

Toekomstig bosbeheer

Regelmatig bosbeheer blijft ook in de toekomst belangrijk om het bos gezond en vitaal te houden.  Voortaan zullen in een cyclus van 6 jaar alle deelgebieden een keer aangepakt worden. Per jaar wordt er voor het betreffende  deelgebied  bepaald welke boswerkzaamheden en ingrepen nodig zijn om het bos gezond en veilig te houden. Afhankelijk van de grote van de ingreep zal Staatsbosbeheer in opdracht van het recreatieschap hier informatiebijeenkomsten over houden om omwonende en gebruikers op de hoogte te stellen. Met bijna 100 % zekerheid zal die impact van de boswerkzaamheden lang niet meer zo groot zijn als in de afgelopen jaren.

Regulier bosonderhoud

Naast het jaarlijkse  bosonderhoud in één van de deelgebieden kan er kleinschalig bosonderhoud nodig zijn in de andere delen van de Rottemeren. Dit kan zijn om voet en fietspaden toegankelijk te houden of om overhangende takken of gevaarlijke bomen weg te halen of om ander regulier snoeiwerk uit te voeren.

Calamiteiten

Het blijft altijd mogelijk dat er vanwege storm veel schade aan de bomen ontstaat. In belang van de veiligheid blijft het dan natuurlijk mogelijk dat er bomen gekapt worden. Datzelfde geldt als er onverhoopt ernstige ziektes ontstaan in de bomen.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account